Länkar

Elsäkerhetsverket
Länk till sidan på Elsäkerhstsverket, där man kan ställa frågan om en persons elbehörighet.

Boverket
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar,
H (BFS 2011:12)
(De motordrivna anordningar som Boverket får meddela föreskrifter för finns definierade i PBF 1 kap.5§)

Boverket – Motordrivna anordningar i byggnadsverk

Boverket – PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.