Kommittéer

Teknisk kommitté

Portgruppens Tekniska kommitté är en aktiv remissinstans som företräder, tolkar och kommunicerar med de olika myndigheter och organisationer som reglerar utformning och användning av Portar i Sverige såsom Boverket, Arbetsmiljöverket och besiktnings- och provningsföretagen.

Härigenom säkerställs att föreningens medlemmarna alltid är uppdaterade om gällande lagstiftning och uppfyller de lagar och regler som ställs på dessa produkter.

Kommunikationskommittén

Inom Portgruppen finns en Kommunikationskommitté som kontinuerligt arbetar med att informera marknadens aktörer om förändringar av kraven och regelverken för Portar.

Kommittén är just nu mycket sysselsatt med att informera om den nya europeiska produktstandarden för industri- och garageportar och införandet av CE-märkning av Portar enligt det europeiska Byggproduktdirektivet.