Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta!

Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att den motordrivna porten fungerar och uppfyller säkerhetskraven. Där ingår att den motordrivna porten vart annat år ska besiktigas av ett oberoende ackrediterat besiktningsföretag.

Service (skötsel, underhåll och tillsyn) ska ske fortlöpande. Om instruktioner från tillverkaren saknas ska service ske enligt Boverkets föreskrifter, dvs med hänsyn tagen till användningsfrekvens och omgivande miljö, dock minst två gånger per år.

Om det finns instruktioner från tillverkaren ska dessa tillämpas både vad gäller omfattning och tidsintervall.

Läs mer i Portgruppens faktablad: Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta!